[02-08-2016]

Mobycon en Duurzaam Veilig

Verkeersveiligheid is nummer één bij elke wegaanpassing. Ook wij vinden verkeersslachtoffers onacceptabel. Reden voor ons om het Duurzaam Veilig concept na te leven. Elke herinrichting die wij voorstellen voldoet aan dit landelijk geldende gedachtegoed.

Vanaf de jaren 50 is het autobezit, het autogebruik en de complexiteit op de weg sterk gestegen. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid, ook doordat de beschikbare infrastructuur niet op eenzelfde manier meegroeide en verkeersregels niet altijd adequaat bleken te zijn. Het resulteerde in een bijna onwaarschijnlijke top van verkeersdoden in 1970 van 3500 personen (dat is meer dan 9 mensen per dag!). In de jaren daarna is dat dankzij grotere aandacht voor verkeersveiligheid en voertuigveiligheid gestaag gedaald tot een aantal van 1300 in de jaren 90. 

Omdat het periodiek bijstellen van verkeersregels, meer handhaving en een reactieve houding ten opzichte van onveilige situaties echter niet tot voldoende resultaten leidde, is in 1992 de visie Duurzaam Veilig (Koornstra et al.) opgesteld om te komen tot een meer integrale en breed gedragen aanpak van verkeersveiligheid. Alle gemeenten hebben zich bij monde van de VNG in de jaren 90 gecommitteerd aan Duurzaam Veilig.

 

Wat is Duurzaam Veilig?

‘In een Duurzaam Veilig wegverkeerssysteem is de kans op en ongevallen door de vormgeving van de infrastructuur bij voorbaat al drastisch beperkt. Voor zover er nog ongevallen gebeuren is het proces dat de ernst van ongevallen bepaalt zodanig geconditioneerd dat ernstig letsel nagenoeg uitgesloten is.’ (Bron: Naar een Duurzaam Veilig wegverkeer (Koornstra et al., 1992)

Dit idee wordt nagestreefd door een aantal leidende principes:

Functionaliteit van wegen;

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting;

Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling;

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg, voorspelbaarheid van wegverloop en gedrag van de weggebruikers;

Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer.

 

Concreet betekent dit dat het wegennet gecategoriseerd wordt in wegen met een stroomfunctie (130 km/u, 120 km/u of 100 km/u) en wegen met een verblijfsfunctie (erftoegangswegen, 30 km/u of 60 km/u buiten de bebouwde kom). De schakels hiertussen zijn de gebiedsontsluitingswegen (respectievelijk 50 km/u of 80 km/u). Per weg is helder welke inrichtingskenmerken aanwezig moeten zijn en welke juist niet. Dit maakt het voor ieder helder wat voor verkeersgedrag vertoond moet worden en wat mag worden verwacht van medeweggebruikers. Mobycon kent deze inrichtingskenmerken als geen ander en weet precies de juiste balans te vinden in de herinrichtingsprojecten die zij uitvoert. 

 

Hoe implementeert Mobycon Duurzaam Veilig?

Duurzaam Veilig op de fiets

Fietsbeleidsplan Noordoostpolder

Fietsbeleid en Duurzaam Veilig in Oeganda 

 

Duurzaam Veilig wegontwerp

Herinrichting Brouwerstraat, Rijnsburg

Reconstructie centrale wegen in Waddinxveen

Europese conferentie over verkeersveiligheid

Wordt het voor Katwijk Shared Space of Duurzaam veilig?

 

Duurzaam Veilig verkeer 

Openbare ruimte  

 

Internationaal Duurzaam Veilig

Advies fietsroute Londen

Heeft u meer vragen over Mobycon en Duurzaam Veilig? Neem contact met ons op via email of op 015 214 7899. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |