[10-10-2016]

Ketenvervoer in de versnelling

KetenvervoerKetenvervoer speelt een steeds belangrijkere rol in onze mobiliteit. Vooral de combinatie fiets en ov wordt steeds vaker gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Buslijnen worden steeds rechtstreekser en sneller, waardoor een aantrekkelijker aanbod ontstaat voor de reizigers. Echter de halteafstanden nemen hierdoor ook toe, waardoor de fiets steeds vaker gebruikt wordt voor de first en last mile. De fiets zelf ontwikkelt zich ook snel door de komst van e-fietsen, innovatieve deelfietssystemen en betere infrastructuur.

Om te bepalen hoe de ketenmobiliteit zich verder kan ontwikkelen heeft Tour de Force aan Mobycon gevraagd in twee regio’s te verkennen of er draagvlak is om het ketenvervoer structureel naar een hoger plan te brengen. Het gaat daarbij om de combinatie fiets en ov, maar ook om de combinatie fiets en auto (‘Park en Bike’). Niet alleen de inhoud en potentiële innovatieve maatregelen vragen aandacht, maar ook de ‘gouvernance-vraag’. Wie gaat nu eigenlijk over het ketenvervoer? Er zijn veel partijen betrokken (ov-autoriteit, provincies, wegbeheerder, vervoerders en andere marktpartijen) met elk hun eigen verantwoordelijkheden en rollen. Hierdoor bestaat het risico dat het optimaliseren van de keten tussen wal en schip terecht komt en de potenties niet volledig worden benut. 

Afgelopen voorjaar deden we deze verkenning in het DAV-gebied (Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden) en Groningen-Drenthe. Gemeenten, provincies en ov-autoriteiten in deze gebieden bleken enthousiast om gezamenlijk op te trekken en te werken aan het versterken van de ketenmobiliteit. Mobycon stelde in beide regio’s een plan van aanpak op, waarmee nu verder gewerkt wordt aan een inspirerende visie, concrete maatregelen en efficiënte samenwerking. 

Uitgebreidere informatie kunt u vragen aan Otto Cazemier 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |