[10-10-2016]

Ontwerpen met ruimtelijke kwaliteit

Ontwerpen in HazerwoudeVoor provincie Zuid-Holland werkt Mobycon samen met Waalpartners (binnen de combinatie 3P) aan een inpassingsvisie voor de nieuwe Verlengde Bentwoudlaan bij Waddinxveen en aan een verkenning naar een verbetermaatregel voor de bestaande N209 bij Hazerswoude-Dorp. Een zeer uitdagende klus waarbij ruimtelijke kwaliteit van groot belang is.

De Verlengde Bentwoudlaan is een onderdeel van de nieuwe randwegenstructuur rond Waddinxveen en Boskoop. De Verlengde Bentwoudlaan is in de eerste fase van de planstudie N207-zuid als voorkeursalternatief gekozen. Daarbij is afgesproken dat tegelijkertijd met de uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan een verkenning wordt uitgevoerd naar een verbetering van de verkeers- en leefbaarheid situatie rond de N209 in Hazerswoude-Dorp.

Bij de Verlengde Bentwoudlaan gaat het om optimalisaties van het bestaande voorlopig ontwerp van de weg. Hierbij zijn de inpassing in relatie tot het recreatiegebied Bentwoud (inclusief compensatie) en de kruisende langzaam verkeersverbindingen belangrijke aandachtspunten. Maar ook de bereikbaarheid van de doorsneden agrarische percelen en de aansluiting op bestaande wegen zijn aandachtspunten.

Voor de passage Hazerswoude-Dorp gaat het om kleinere maatregelen die de doorstroming van doorgaand en lokaalverkeer en de barrièrewerking, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid verbeteren. Vooral de combinatie van deze doelstellingen is een uitdaging voor het ontwerpproces.

Voor een zo breed mogelijk draagvlak is met een groot aantal stakeholders overlegd en worden op dit moment ontwerprondes met belanghebbenden gehouden. In de ontwerprondes worden samen met vertegenwoordigers van belanghebbenden gewerkt aan verschillende oplossingsrichtingen. Dit moet uitmonden in een voorkeursoplossing voor beide projecten binnen het vastgestelde budget.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectwebsite van de planstudie N207-zuid 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |